Statut Dzielnicy

Uchwała Nr XXIII/495/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 września 2004r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Wielki Kack.

Na podstawie art.35 ust.1 i 3 oraz art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

 

§1

Przyjmuje się Statut Dzielnicy Wielki Kack w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§2

Traci moc uchwała Nr III/40/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Dzielnicy Wielki Kack.

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski

Statut dzielnicy Wielki Kack - zobacz tekst.